KLIMAATHYSTERIE (2) - maar waarom ...


  

klimaathysterie (1) klimaathysterie (3)

De klimaatmodellen geven een goed beeld van de temperatuurstijging op aarde

Niet dus! In de  grafiek hiernaast laat de blauwe lijn de veranderingen in de temperatuur van de lagere troposfeer zien volgens de satellietgegevens van de Universiteit van Alabama in Huntsville (UAH). De temperatuurlijn van januari 1979 tot april 2021 laat een stijgende trend zien van 0,14ºC/10 jaar.

De pieken in 1998, 2010 en 2016 waren een gevolg van El Nino.

De activiteit van de zon, die het grootste deel van de 20e eeuw toenam, bereikte een piek in 1992. Sindsdien is de activiteit afgenomen. De temperatuurrespons op aarde loopt 20 jaar achter op de activiteit van de zon, vanwege de enorme warmtecapaciteit van de oceanen.

De donkerrode lijn is het 5-jaars gecentreerde gemiddelde van de klimaatmodellen. De trend van de modellen ligt 198% hoger dan de gemeten data!

[bron:  friendsofscience.org 20210501]


Niet dus! Uit de gemeten data van de zes hoofdpeil- stations in Nederland, Delfzijl, Harlingen, Den Helder, Hoek van Holland, IJmuiden en Vlissingen blijkt dat er van een versnelling van de zeespiegelstijging geen sprake is.


De zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust van 1901 t/m 2021 is lineair en vertoont geen enkele versnelling. De stijging bedraagt 19,1 cm per eeuw. Omdat dit de relatieve zeespiegelstijging is (ten opzichte van het land) en de gemiddelde bodemdaling langs onze kust 4,5 cm per eeuw bedraagt (bron: Deltares) is de absolute zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust 14,6 cm per eeuw.

[bron: klimaatgek.nl 2022-11-30]


De zeespiegel stijgt steeds sneller?

De temperatuur op aarde stijgt steeds sneller!

Er komen steeds meer mensen om door klimaatrampen!

Niet dus! Uit de grafiek blijk dat klimaat gerelateerde sterfgevallen zelfs met zo'n 95% zijn gedaald sinds 1925!

De verliezen op het BNP (gemiddeld over alle landen) ten gevolge van natuurrampen vertoont sinds 1990 een lichte daling en zeker geen stijging. [bron: Bjørn Lomberg 2020-01-16]

Niet dus! De gemeten data laten weinig spectaculairs zien.

[20240506 bron: Roy W. Spencer Ph.]

Niet dus! in de Romeinse tijd was het 2ºC warmer dan nu.

Dit blijkt uit onderzoek van G. Margaritelli et al.

Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports 10. [bron Scientic Reports 2020-01-06]


Kortom waarop is de klimaathysterie gebaseerd ...


De afgelopen 2000 jaar is het nooit zo warm geweest als nu ...